Mal for sluttrapport fra test

 

 

Denne mal inneholder en del forklarende tekst. All forklarende tekst, dvs. alt annet enn overskriftene og tabellen i vedlegget, skal du erstatte med din egen tekst. Ved uklarheter kontakt din testkoordinator.

Sluttrapporten skal sammenfatte resultatene fra testingen og gi en evaluering av disse. Det kan lages en sluttrapport for hvert testnivå. Det skal lages en samlet sluttrapport for testingen. Den skal tillate for testkoordinator og delprosjektleder å vurdere om testingen har blitt utført med tilstrekkelig grundighet.
 
 

1. Identifikasjon

Oppgi:
 Hvilken test gjelder denne sluttrapporten (systemnavn, testnivå, systemversjon)?
 Referanse til alt testmateriale (testplan, testdata, testlogg, feillogg etc.), slik at en kan finne det igjen.
 Navn og versjonsnummer for denne sluttrapporten
 Forfatter
 Dato
 Dokumenter godkjenningsprosessen (hvordan ble denne sluttrapporten godkjent og av hvem)
 
 

 2. Sammendrag

 
 Oppsummer evalueringen av det produkt som er testet. Spesielt beskriv kritikaliteten av produktet, slik at de som leser denne rapporten vet hvor kritisk produktet og dens funksjoner er!
 Identifiser testmiljøet som er brukt.
 
 
 Eksempel:
 
 Produktet er lite kritisk. Det brukes en gang i måneden for å trekke ut statistikk fra basen og lager diagrammer på papir. Hvis produktet feiler, er det noen ledere som får sine kakediagrammer noen dager forsinket.
 
 Etter at fire feil ble oppdaget og korrigert, ble alle testene passert uten problemer.
 Produktkonfigurasjonen er beskrevet i fil xyz
 Testen ble utført på følgende maskin ....  med verktøyene ....
 Testdatabasen ligger på .....
 Testprosedyren er i fil ...
 Test JCL / make filer etc. ligger på ....
 

 3. Avvik i forhold til testplan

Beskriv alle avvik mellom den utførte test og testplanen, testdesign og annen testdokumentasjon, og gi en begrunnelse.
 
 Eksempel:
 
 Under test ble det funnet at feilhåndteringen ikke var bra nok. Dette resulterte i en oppdatering av programmet og i ni ekstra testtilfeller. Alt dette ble inkludert i den nå foreliggende testdokumentasjonen.
 
 

 4. Vurdering av testens grundighet

 
 Evaluer testingens grundighet mot de grundighetskrav som er beskrevet i din testplan. Beskriv eventuelle avvik. Beskriv hva som er for lite testet og hvorfor. (ref. risiko i avsnitt 2
 
 Eksempel:
 
 Testen ble basert på en liste over de endringer i programmet som var gjort. Det ble manuelt sjekket at hver endring blir utført av minst et testtilfelle. Kryssreferansen er vedlagt...

 

 5. Gjenstående aktiviteter/oppgaver

 

 Beskriv hvilke testaktiviteter/oppgaver som eventuelt gjenstår og som må følges opp videre, f.eks. i senere tester (i senere releaser, verdikjedetester). Det kan være aksjonspunkter som andre må ta tak i.
 
 Identifikasjon.  Beskrivelse                                  Når                                                           Ansvarlig
 Eksempel-1  Skru maskinklokke fram.                   Når vi får eget testmiljø                                                          Testansv. i systemet
 Eksempel-2  Det gjenstår å gjøre noen endringer i JCLer.  Idrift-setting i MAI                                                      Drift

 

 6. Avvik i produktet

 
 Gi et sammendrag av testresultatene.
Identifiser alle avvik som ble funnet. Oppsummer deres løsning og beskriv ny test / regressionstest som er utført etter retting.
Identifiser alle gjenstående uløste avvik. Gi en begrunnelse for at de ikke er rettet.
 
 Eksempel:
 
Testtilfelle nummer 51, 53, 54 og 128 fant feil mht. for dårlig robusthet mot feil input. Etter at feilene var rettet, ble testtilfelle 401 til 419 laget i tillegg til de gamle. Hele testsettet ble kjørt om igjen uten feil.
 
 Eller: I et datofelt gjenstår fortsatt feilhåndteringen i tilfelle brukeren ikke fyller ut feltet. Dette ble besluttet rettet i neste versjon.
 
 

 7. Vurdering av produktet som er testet

 
 Gi en totalvurdering av hvert testobjekt med dets eventuelle begrensninger. Dette skal baseres på testresultatene og på godkjenningskriteriene som tidligere er planlagt brukt (se testplan, etc.). Gi et estimat av risikoen med å sette produktet i drift. Er det noen spesielle forutsetninger som er tatt?
 
 Eksempel:
 Når vi gjorde tilsvarende tester med andre produkter, var vanligvis antall feil mer enn 10. Jeg regner derfor med at risikoen for driftsfeil er minimal.
 
 Eller: Pga. følgende analyser VET jeg at det ikke er noe risiko i de ikke testede områdene.

 8. Sammendrag av aktiviteter og lærdom

 
 Gi en grov beskrivelse av hele testingens forløp. Vekten her er å trekke ut lærdom av det testprosjektet som nå avsluttes. Oppsummer ting som
ressursforbruk (maskintid, minne, arbeidstid, bare større avvik og hvis ikke du har rapportert dette på annen måte)
plattform
anvendt verktøy og erfaringer
hovedaktiviteten
spesielle hendelser

.